Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zonde. Hij is de heiligheid, die nogtans niet schuwt af te dalen in de schuilhoeken en afgronden der maatschappij, om de onwaardigsten te zoeken; en daar zijne ziel walgt van elke aanraking met het booze, schroomt Hij geenszins voor een liefderijk verkeer met den boosste; Hij is de rijkdom, die zelfs niet het verlies van eenen penning duldt, hoewel Hij eene mijn bezit in Zijne almagt, dat met schatten vergoeden kon, wat zijn geluk niet eens behoeft. Hij is de liefde ook voor oproerig stof, hetwelk één wenk schiep, één wenk kon verdelgen, ongestuit door vijandschap, onvermoeid door afkeerigheid, onveranderd en onveranderlijk. O laat hij, die het diepst zijnen zedelijken afstand van den zondaar gevoelt, de vraag beantwoorden: Indien het Goddelijk is voor hen té sterven, is het dan minder Goddelijk om onder hen te leven? Is het geen wonder dat Hij, des menschen Zoon, de mensch bij uitnemendheid, gekomen is om de verlorenen te zoeken, te redden?

n. Zoekende liefde openbaart ons het doel van, en in het doel de behoefte aan Jezus komst.

Dat dit niet daarin bestond, om eene nieuwe school van wijsbegeerte te stichten, is duidelijk uit de keus zijner discipelen. Hij was een zedeleeraar, maar een, wien het klaarblijkelijk niet te doen was om menschen te verbeteren, in allen geval niet op de gewone wijze. Hij begon niet daar waar de meeste, maar juist waar de minste hoop op herstel bestond — de slechtsten zocht Hij op — jegens de besten was Hij liefdeloos, vermeed hunne woningen, ontmoette hunne toenadering met verwijt — waarom? Hij kwam om aan de wereld te openbaren, wat „genade" was — vrije genade bij wie geen beter of slechter ter sprake kwam, maar alleen meer of minder behoefte. Hij kwam om de bediening der wet te sluiten en die des Evangelies te openen. De bedeeling was eene geheel andere, omdat het doel geheel anders was. De reglementen van een hospitaal

Sluiten