Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gevoel van onwaardigheid zich bij hem uitspreekt in woorden van dankbaarheid en berouw. Het vertoont ons des te klaarder hoe

3. Zoekende liefde het hart vernieuwt.

Niet hoe, maar dat dit het geval is. Hoe het verdroogde zaadje eene levende plant wordt, hoe het natuurlijke leven ontstaat en zich ontwikkelt, is voor de natuurkundigen een geheim; hoe het eene zedelijke levensbeginsel overgaat in een ander, het vijandig is, dit is meer dan een geheim, een wonder dat ons opleidt tot eene bovennatuurlijke kracht, namelijk liefde. Almagt kon eene wereld scheppen, slechts liefde kan het hart herscheppen. Wij weten bij ervaring wat menschelijke liefde reeds vermag; zij is de magneetnaald der ziel, die aantrekt, zich mededeelt: voor haar invloed is niets ontoegankelijk; de waanzinnige wordt beter door haar beheerscht dan door dwang; zij wijzigt onze denkbeelden en verandert ons gevoel. Aan Hendrik van Frankrijk werd eens gevraagd: Waarom hij eenen zekeren opstandeling weldeed? En zijn antwoord was: Als ik hem doodde, zou ik slechts één vijand minder hebben, behalve dit heb ik nu een vriend meer."

Menschelijke liefde echter moge de heerschappij over gedachten en hartstogten voeren, de Goddelijke liefde vernieuwt den mensch. Ziet dit in Zacheus. Vrees zou schadevergoeding afgeperst kunnen hebben tegenover hen, die door hem verongelijkt waren; maar genade komt tot hem, en in den eersten gloed van wederliefde wordt geldzucht gemaakt tot mildadigheid, verliest de zonde hare kracht, ja verliest Zacheus zichzelven en vindt Jezus een discipel.

Evenmin als de blindgeborene zal hij kunnen verhalen, hoe die verandering geschiedde; hij weet slechts wie hij was en thans is; hij gevoelt dat er iets met hem is gebeurd, niet door of om, maar ook niet tegen zijnen wil. Toen hij overtuigd was van de liefde van Jezus, ge-

Sluiten