Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet: Christus heeft u gevonden, maar Hij zoekt u. Zachens klom af, niet omdat hij zich vernieuwd gevoelde, maar omdat Jezus hem riep.

„Deze weg is te gemakkelijk;" ja voor de natuur. Zoeken, bidden, beter worden; dat begrijpen, dat willen wij; maar niets te doen, niets te worden, zelfs niet eens begeerd te hebben, dat is onverstaanbaar, dat is te gemakkelijk!

Kan ik mij zeiven niet bedriegen? Met Christus nooit, wel met uwe kenmerken; zelfs met uw geloof; een verstandelijk schuldbesef kan bevredigd worden door eene verstandelijke beschouwing van den Heer, en deze toestand kan voort blijven leven in de herinnering; dat is zeer gevaarlijk — maar dat is het geloof niet, nog minder dan de bewijzen, waarvan wij zoo even spraken. Het geloof sluit allen grond, uitgenomen dien in Christus buiten; daarom moet het geen weten zijn of herinneren, maar een gevoel, min of meer levendig, doch altijd blijvend: „Dx ben verloren, onafscheidbaar van het vertrouwen: Jezus zoekt mij!"

Mij? Ja, zoo gij verloren zijt en mijn tekst waarheid spreekt.

„Maar ik heb reeds zoolang gezocht, vruchteloos gezocht." Dat gij gezocht hebt, is alleen een bewijs voor hetgeen ik zeg, uit u zei ven zoudt gij dat niet doen; iedere zucht tot Hem komt eerst van Hem. Dat gij niet gevonden hebt, toont dan slechts dat gij u niet wilt laten vinden. Ook uw zoeken is een vlugten van Hem.

Verwijten wij onze moeder de liefdegiften, die wij van haar ontvangen hebben? Gebruiken wij die als dolken om haar te verwonden? als redenen om haar te ontwijken? Welk eene dwaasheid! welk eene snoodheid! zegt gij teregt. En wat doet gij dan met Jezus? Neen, zoo iets is ongehoord in de wereld; Hij komt u zoeken, Hij roept u, en die roepstemmen zijn voor u de bewijzen, dat Hij u verwerpt? Hij betaalt, en uwe eigene kwitantie ver-

Sluiten