Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toont gij, om te laten zien, dat Hij de schuld niet wilde voldoen; wat Hij schenkt beschouwt gij als aan Hem geschonken. Neen! beken het slechts: die toestemmende glimlach, toen ik u den verloren zondaar schetste, was voor u slechts het wachtwoord eener rigting, niet de diepste ervaring uwer ziel. O dat wij een heilig geloof in ons eigen geloof hadden. Hoe het ook zij, op dit oogenblik vraag ik niet of gij orthodox of liberaal, Calvinist of Eemonstrant zijt; maar wat gij ook zijn moogt, wees het geheel en al. Gelooft gij, dat gij iets doen kunt, welnu doe het, maar doe het dan ook, er is geen betere weg om aan u zeiven ontdekt te worden. — Is het uwe leer, dat gij niets doen kunt, welnu doe dan niets, maar doe dan ook niets. Wee u, wanneer gij gelijk zijt aan de kinderen op de markt, en gij wanneer ik roep: Bekeer u, antwoordt: ik kan niet; en wanneer ik predik: „Jezus zoekt u omdat gij niet kunt," uitroept: Het kan niet zijn, ik wil wel, maar Hij wil niet!

Weet dit, dat Hij die geene plaats voor hoogmoed overlaat, ook allen grond voor ongeloof ontneemt. Neen ik kan, ik mag u niet troosten, zoekende ziel! anders dan met het evangelie; dat zou nipt anders zijn dan een sterken in uwen hoogmoed; ik zou daardoor de kracht zijner liefde van u afweren.

Een jongeling heeft zijns vaders huis verlaten, en dwaalt in de wereld rond; achter hem ligt de herinnering zijner jeugd, een droom, die nooit meer verwezenlijkt kan worden." De gedachte aan hetgeen hij kon zijn en hetgeen hij is verbittert zijn genoegen en verstoort zijne rust. „Zal hij terugkeeren?" Van verre schijnt zijn vader hem toe te roepen: Zoo! komt gij eindelijk, gij die de alsem mijns levens, de roede mijns ouderdoms zijt; gij die mijn goed hebt doorgebragt, wilt gij deelen in mijne liefde! Nimmer! en dat nimmer is de geslotene deur der hoop. „Herstellen, uitbe-

Sluiten