Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YOORBERIGT.

Deze Voorlezing behoeft geene Voorrede. Sedert zij ter perse gelegd is, ontving de Schrijver aanleiding tot een kort Voorberïgt wegens den door hem uitgegeven brief over het Avondmaal volgens de H. Schrift.

Hij acht zich verpligt, daarin vijf vragen voor te stellen, en ééne verklaring mede te deelen.

De vragen zijn de volgende :

I. Verdrijft niet het licht de duisternis, zoodat eene verlichte duisternis evenmin denkbaar is als droog water of koude warmte ?

II. Wordt onze Meer Jezus Christus niet beschouwd als de eenige zedelijke Geneesmeester, wanneer men aandringt op het vieren van het Avondmaal, gelijk Hij het heeft ingesteld, en dus zijne woorden en zijn voorbeeld stipt wil gevolgd zien t

III. Strekt de uitgegeven Brief niet ten bewijze voor de twee stellingen : » Die Bibel ist wie die stets junge Natur, fort u. fort neue Früchtehervorbringend," en » Um den Frieden in der Kirche ist es ein gut Ding, aber die unverkürzte Wahrheit hat noch höheren Werth?"

Sluiten