Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ware uwe zieF' gelagchen had, gaf als reden tot verschooning op : » omdat gij het brood, waarvan ik weet, dat ik het met eigene handen bereidde, voor het ligchaam des Heeren uitgaaft."

Als van zelf en ongemerkt is, vooral door den vorm der eeredienst, de eerste rigting algemeen geworden en gebleven, terwijl de ticeede slechts in enkele mannen voortleefde, en voor de onnadenkende, meer zinnelijk dan geestelijk, gestemde menigte geheel wegstierf. Let hier op mijne woorden : door den vorm der eeredienst, want deze staat in naauwer verband met de overtuiging, die men bezit, dan velen schijnen te vermoeden, en oefent wederkeerig op haar grooteren invloed, dan somwijlen zelfs verstandigen schijnen te denken, wanneer zij zeggen : » het geldt slechts den vorm."

Volgens Jüstincs had men in het door gebed gewijde brood en wijn het offer gezien, door maleachi beloofd (I. vs. 11), het dankoffer voor de voedende vruchten der aarde, uit de eerstelingen bestaande, en daarbij ook den dood van Jezus ten behoeve der zijnen gerekend (gelijk de verkondiging van dien dood in het liefdemaal begrepen was) : bij de meer en meer veldwinnende eerste rigting moest de voorstelling van dankoffer voor die van zoenoffer wijken. Het waren de gaven der dankbaarheid, die de Christenen bragten,

Sluiten