Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(strijdig met de waarneming onzer zintuigen), maar toch een wezenlijk genot van ligchaam en bioed wordt geleerd in, met en onder brood en wijn. Want zijn deze woorden slechts gebruikt, om uit te drukken vooreerst, dat de transsubstantiatio verworpen, en ten anderen, dat toch de vereeniging met het ligchaam en bloed van Christus niet geloochend wordt; zij beteekenen echter geene stoffelijke, ligchamelijke, plaatsvullende of plaats innemende tegenwoordigheid van Christus ligchaam, maar zulk eene tegenwoordigheid, dat het ligchaam en bloed van Christus niet alleen geestelijk door het geloof, doch ook met den mond, (nietop eene Kapernaitische, aardsche, wijze), maar op eene bovennatuurlijke en hemelsche wijze, uit hoofde van de Sacramentele vereeniging, met brood en wijn ontvangen en genoten worden.

Ik zal U gelukkig noemen, indien gij waarlijk weet, hoe men »met den mond op eene bovennatuurlijke, hemelsche wijze" eet en drinkt : want dan zal uwe opheldering voorzien in eene dringende behoefte aan de oplossing van het raadsel, dat de voorstanders van deze Avondmaalsleer erkenden door te belijden : »dat deze verborgenheid anders niet dan alleen door het geloof aangenomen en in het woord geopenbaard wordt." Indien het mij gelukt is in mijnen brief aan te toonen, hoe wij inderdaad, bij eene eenvoudige

Sluiten