Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geestelijk tegenover ligchameUjk (stoffelijk) moet uitleggen op deze wijze : » de geestelijke, bovennatuurlijke, hemelsche wijze, naar dewelke christcs (isdat hetzelfde als ligchaam en bloed?) bij het H. Avondmaal tegenwoordig, niet alleen in den geloovigen troost en leven, maar ook in den ongeloovigen het oordeel werkt." — »In welken zin wij ook zeggen, dat het ligchaam en bloed van Christus in het heilig Avondmaal geestelijk ontvangen, gegeten en gedronken wordt, schoon wel deze genieting met den mond geschiedt, de manier nogtans is geestelijk."

De verklaringen van deze leer hebben haar voor mij slechts onbegrijpelijker gemaakt, omdat ik meen op elk woord te moeten drukken, als ik lees : »dat het ware ligchaam en bloed van Christus waarachtig in, met en onder de gedaante van brood en wijn in het Avondmaal tegenwoordig is, en daar uitgedeeld en ontvangen wordt." En inderdaad, hoe kan men ontvangen en uitdeelen, wat niet in zelfstandigheid tegenwoordig en toch ligchamelijk is? hoe kan men dat eten en drinken? Eilieve! wie uwer dit weet, dat hij mij tot leermeester zij, ik beloof een zeer oplettend en belangstellend leerling te wezen, dat is, niet te zullen ophouden met vragen, totdat ik een begrijjsèlijk antwoord zal ontvangen hebben. Dit missende moet ik de volgende sluitrede maken : in brood en wijn is het ligr

Sluiten