Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zienswijze Luthersch, Gereformeerd, Remonstrantsch, Sociniaansch, of Roomsch zij, indien zij slechts bij een onpartijdig onderzoek der H. Schrift, bhjkt de Apostolische of schriftmatige te zijn : want geen ander gezag kan ik erkennen, en evenmin als ik mijne meening wil opdringen, zal ik van haar afstand doen, tenzij uit de Schrift zelve van hare ongegrondheid overtuigd. En daar eene kerkleer eene, in zeker tijdperk, openlijk vastgestelde meening uitdrukt, en dus evenzeer meening is als mijne leer of die van anderen, moet ik wenschen, dat de overtuiging van den gemoedelijken IjAVATer steeds algemeener worde : >>Ik weet niet, wat er eigenlijk, aan gelegen zij, of ik Lutherscbe of Calvinistische begrippen omtrent het Avondmaal heb. — Ik ben een Protestant, en waartoe dient mij deze naam, indien ik niet uit mijn eigen oogen durf (of mag) zien?"

Is U dit overzigt der Avondmaalsleer belangrijk, aangenamer zal dat der Avondmaalsviering zijn, wanneer ik in algemeene trekken mededeel :

II. Op welke wijze het Avondmaal in de Christelijke kerk gevierd is en wordt.

Over &q plaats, waar het gevierd is, kan ik kort zijn. Gij weet, uit Hand. H. dat de dood van den Heer eerst in de huizen der Gemeenteleden, en daarna, bij gevolgtrekking uit I. Cor. X, in de vergaderplaat-

Sluiten