Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen of bedehuizen verkondigd is. Gedurende de vervolgingen vereenigden zich de geloovigen in holen en graven der martelaren. Later hebben de kerkvergaderingen de huisbediening afgeschaft, haar alleen voor zieken toelatende met het in de kerk behoorlijk gezegend brood en wijn. Ten tijde van keizer Constantijn werd ook in de legertenten, inzonderheid vóór een veldslag, aan de krijgslieden het Avondmaal bediend. De privaat communie voor zieken is in de Roomsche en Luthersche kerk gebleven, in de laatste bij toelating; en zeker op Bijbelsche standpunt staande, moeten wij haar verdedigen, indien slechts de kranke niet alleen bediend wordt, maar meerdere geloovigen te zamen brood en wijn etende en drinkende gedachtenis houden van den dood des Heeren. Op deze wijze deed sleiebmacher het op zjj'n ziekbed, en heb ik eens met bijzondere stichting Avondmaal bediend bij eene zuster van de Hervormde Gemeente, die sedert vele jaren door ziekte of ziekelijkheid verstoken was geweest van het genot des. Avondmaals met de Gemeente. In de Oude kerk was eerst geen altaar, maar slechts eene tafel. Met een wit kleed overdekt, bleef zij staan wegens de dagelijksche, later wekelijksche Avondmaalsviering, ook waar in de 2e eeuw de liefdemalen waren afgeschaft. Langzamerhand werd deze tafel een altaar genoemd, en

Sluiten