Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

instelling van het Avondmaal, werd vooral gebruikt. Maar sedert de 4e eeuw, en de bepaling, dat men nugteren moet zijn voor het Avondmaal, is ook de avondplegtigheid afgeschaft en alleen 's morgens ten 9 ure behouden. Op Paschen was de menigte altijd overgroot, waarom reeds chbtsostomüs tegen het hechten op dagen geijverd heeft. De kerkvergadering van Agde (506) maakte het Avondmaalvieren op de drie hooge feesten voor ieder Christen verpligtend. De Eoomsche kerk gebiedt ten minste eenmaal 'sjaars Avondmaal te houden, dat is, op Paschen. De Luthersche laat ieder vrij, en geeft dikwerf gelegenheid, zoo ook de Engelsch-Episcopale, die echter de vrijheid eenigzins beperkt. Caxvyn wilde elke maand ééns gelegenheid gegeven hebben. De Hervormde kerk heeft viermalen 'sjaars ingevoerd; de Luthersche gemeenten in ons Vaderland hebben meest alle dat voorbeeld gevolgd, behoudende echter de Avondmaalsbediening op Paschen en Kersdag, en te Amsterdam zelfs op Pinksteren. Sommige Protestantsche Gemeenten vieren Avondmaal op Goeden Vrijdag avond : en zeker, indien de sterfdag van onzen Heer een geheele feestdag was of werd, zou hij de meestgepaste dag tot de Avondmaalsviering zijn; in zooverre de Christen onderscheid van dagen kan maken, behoudens den geest van zijnen Heer, die eiken dag als een Godgewij-

Sluiten