Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarna de vrouwen, de communie ontvingen. Deze orde is door de kerkvergadering van Trente gewettigd. In de Engelsche kerk communiceert ook eerst de Predikant, vervolgens de Gemeente voor het altaar of de Avondmaalstafel. Bij de Lutherschen bedienen de Predikanten eerst elkander, daarna de Ouderlingen, dan de Diakenen, vervolgens de Oudoudsten, de mannen en eindelijk de vrouwen. Bij het zitten aan eene tafel of het staan rondom haar vervalt deze of soortgelijke rangorde grootendeels, gelijk de geest van het Christendom vordert.

Sedert de IXe eeuw is de hostie in den mond of op de tong gelegd, om het medenemen te verhinderen; maar vroeger in de hotte hand, die de vrouwen behoorlijk met den sluijer overdekt hadden. "Wanneer er een druppel wijn op de Kppen.was gebleven, werd deze met de. hand afgeveegd en het vocht op de oogen en het voorhoofd gestreken. Van dat alles is een en ander langen tijd in de Luthersche kerk gebleven, en de Lutherschen nemen nog zelden den kelk aan, zoodat deze door den Predikant aan de lippen moet gebragt worden. In de oude kerk sprak de Bisschop (of Presbyter) bij het geven van het brood : het ligchaam van Christus : en de Diaken bij het aanbieden van den kelk : het bloed van Christus, de beker des levens. De Communicant antwoordde Amen.

Sluiten