Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds bij de inzegening uitgesproken waren. Met groote moeite is dit in 1647 te Lubeck veranderd.

In de Engelsch-Episcopale kerk heeft men deze uitvoerige toespraak : » Het ligchaam onzes Heeren J. C., die voor u gegeven is, beware uw ligchaam en geest ten eeuwigen leven. Neem en eet dit tot gedachtenis, dat Jezus voor u stierf, en geniet hem in uw hart door het geloof met dankzegging! Het bloed van onzen Heer J. C., dat voor u vergoten is, beware uw ligchaam en ziel ten eeuwigen leven. Drink dit ter gedachtenis, dat het bloed van Christus voor u vergoten is, en wees dankbaar.

In de Hervormde kerk zegt de leeraar : neemt en eet, en gelooft van harte, dat het brood, hetwelk wij breken, is de gemeenschap van het ligchaam van Christus, die voor alle ware geloovigen,, en ook voor u (zoo gij tot deze behoort) gekruisigd is tot vergeving van zonden, en u bereid tot spijs uwer ziele ten leven. Neemt en drinkt, en gelooft van harte, dat de kelk der dankzegging, waarmede wij dankzeggen, is de gemeenschap van het bloed van Christus enz.

In de Nederlandsche Hervormde kerk bestaat de formule, gelijk gij weet, uit I. Cor. X: vs. 16. Maar zou het bij het bedienen voor Christenen van onderscheidene denkwijze niet beter zijn, dat niet de woorden van PAUiiüS, maar alleen die van Christus wor-

Sluiten