Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den uitgesproken, gelijk in de Evangelische kerk? Dat echter de leeraar onder het eten en drinken een toepasselijk woord tot stichting moet blijven spreken, heb ik reeds in mijnen brief opgemerkt.

De eenvoudigste wijze van Avondmaalvieren is door de Zwitzersche kerkhervorming hersteld : en dat zij de oorspronkelijke geweest is, blijkt uit de volgende beschrijving van justimus : »Na het gebed groeten wij elkander met een kus. Daarna brengt men aan den voorganger brood en wijn met water vermengd. Hij neemt het, en looft en prijst den vader des heelals door den naam zijns zoons en des h. geestes,en dankt hem uitvoerig, dat Hij ons met deze gaven verwaardigd heeft. Dit gebed en deze dankzegging besluit de geheele vergadering met Amen. Hierop geven de Diakenen, gelijk wij hen noemen, aan ieder van de vergadering van het bsoodj en den wijn met water, waarover de zegen gesproken is; en brengen het den afwezigen in hunne huizen. Deze spijs noemen wij Eucharistie dankzeggingsmaal. Niemand mag daaraan deelnemen, dan die onze leer voor waar houdt den doop der vergeving van zonden en der wedergeboorte heeft ontvangen, en zoo leeft, als Christus geboden heeft."

Sedert de 3e eeuw heeft de Avondmaalsviering hare eenvoudigheid verloren. Er ontstonden bepaalde

Sluiten