Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorschriften of Liturgien, uitvoerig en omslagtig, waarvan de mis bij de Eoomschen het bewijs is, en waardoor de leeraars of voorgangers als Priesters geheel van het volk werden onderscheiden in den geest en naar het voorbeeld van alle godsdienstvormen, die vóór de stichting van het Christendom bestaan hebben.

Eene plegtige ontdekking van brood en wijn door het wegschuiven der altaargordijnen en daaropvolgende wijding was de aanvang van de vele geheimzinnige plegtigheden, die later de inzegening zoowel in de Grieksche als Roomsche kerk vergezelden.

Bij de Communie zelve was toen reeds de afscheiding der geestehjkeheerschzucht, waardoor eerst de Bisschop at en dronk, daarna de Presbyters en overige geestelijken in het koor, en eindelijk de menigte in het schip der kerk. Deze afscheiding, in de Grieksche en Roomsche kerk geheel, jn de Engelsch-Episcopale en Luthersche, waar de geestelijken eerst elkander bedienen, ten deele gebleven, is vervallen bij de andere Protestanten als staande op het standpunt der H. Schrift. Ook de communie zelve verloor reeds spoedig haar karakter. De Gemeenteleden naderden eerbiedig tot het hek voor het altaar, en werden of bij tweetallen of afzonderlijk bediend. De voorganger brak het brood en reikte het gebrokene uit, terwijl hij sprak : »het ligchaam van Christus!" De communi-

Sluiten