Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cant antwoordde : » Amen." Daarop gaf de Diaken den drinkbeker met de woorden : » het bloed van Christus, de beker des levens!" en de Communicant antwoordde weder : »Amen!" Intusschen zong een zanger den vier en dertigsten Psalm, gelijk ik reeds gezegd heb. Na de communie volgde eene plegtige dankzegging, de vergaderde menigte ontving knielende den Bisschoppelijken zegen, sprak zelve het Amen daarop, en verliet de tempel met de groete van den Diaken : » gaat in vrede."

In de Grieksche (Russische) kerk reikt de Priester het in den beker gelegde altaarstuk, in zoo vele stukjes verdeeld als er Communicanten zijn en met den wijn doorweekt, in een lepel uit. Wanneer de Diaken geroepen heeft: » nadert met geloof en goddelijke vrees," dan naderen de Communicanten, de een na den anderen, buigen eerbiedig, leggen de handen kruiselings op de borst, en ontvangen dus in den geopenden mond het brood, terwijl de Priester spreekt : N. N., knecht Gods, ontvangt het reine en heilige ligchaam en bloed van onzen Heer, God en Heiland J. C. tot vergeving zijner zonden en ten eeuwigen leven. Voorafgaat de plegtige bediening der geestelijken door den Bisschop, bijkans op dezelfde wijze, doch in het koor. Het in den kelk overgeblevene wordt door den Diaken gebruikt, nadat het volk den zegen heeft ontvangen.

Sluiten