Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mogt deze schets de onzen opwekken, om te wandelen in het voetspoor der vaderen, opdat hun deugdzaam en gelukkig leven hen aanspore de middelen aan te grijpen, waardoor die kalmte des gemoeds in het heden en dat blijde uitzigt in de toekomst verkregen wordt, die hun eigen was.

Ik was U, mijn gel. Broeder, een bewijs van achting en dank schuldig, veroorloof mij daartoe deze holde, aan de nagedachtenis van onzen beminden vader toegebragt, U als een blijk mijner erkentelijkheid en broederlijke genegenheid op te dragen.

Moge de Voorzienigheid de krachten van Uw ligchaam en geest nog lange ongeschonden bewaren, tot vreugde der Uwen en tot nat van velen.

Deventer, 18 Junij A. M. LEDEBOER.

1865.

Sluiten