Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitputtelijken ijver tot in den avond van zijn leven betrad.

Den 2 October 1787 verbond hij zich in den echt met de oudste zuster van zijnen neef en vriend Adriaan van den Ende, den bekenden Hoofdinspecteur van het middelbaar en lager onderwijs, wiens jongste broeder Hugo als Marine-officier zich verdienstelijk maakte, en die bij de roemrijke overwinning te Palembang in 1825 tegenwoordig, bij die expeditie het leven inschoot (s).

Dit huwelijk met Anna Christina van den Ende, geboren te Delft 14 Oct. 1767, dochter van den heer Pieter van den Ende, reeds 14 April 1796 overleden, en van Wilhelmina Brouwer, in 1787 plaats grijpende, gebeurde het dat de ondertrouw juist op eenen tijd geschiedde, dat de commissarissen voor de huwelijkszaken, ook de heer Hugo Brouwer, oom van de bruid, gevlugt waren, wegens de vrees voor vervolging der toen heerschende partij, dan bij de voltrekking de omwenteling reeds tot stand gebragt zijnde, werd het met dubbele vreugde gevierd.

Twee jaren vroeger was hij als deelgenoot opgenomen in de Pinna van de heëren Baartmans & Ledeboer (6), die eenen uitgebreiden handel in Engelsche manufacturen dreven. De kort daarop al meer en meer onrustig wordende tijden, de eindelijk tnsschén Napoleon en Engeland uitgebroken oorlog, belemmerde eerst en stremde daarna dezen handel, waarvan het ontbinden dezer associatie, na zestien jaren kwijnens op den

Sluiten