Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoffen naar de fabrieken van België en Frankrijk en de soliditeit der hnizen, waarmede men handelde, zeer bloeijend.

Tijdens de naderende omwenteling maakte de aanwakkerende leeftijd van de beide oudste zonen der in deze Firma fungerende zwagers eene nadere overeenkomst noodzakelijk. De heer van den Ende verlangde bij den bloeijenden staat van deze handelszaak wel zijn zoon daarin als deelgenoot opgenomen te zien, maar was weinig geneigd om bovendien nog de voordeelen met den oudsten zoon van zijn zwager Bernardus te deelen. Bij den strijd die dit veroorzaakte, nam mijn vader den raad van zijn nog levenden vader in, genegen zich naar diens oordeel te voegen.

Deze zachtzinnige en zijner beider zonen geaardheid goed kennende grijsaard, ried mijnen vader, die van te groote ondernemingen steeds afkeerig was, toe te geven en zich uit die compagnieschap terug te trekken. Mijn vader volgde gewillig dezen raad zeer ten spijt van zijne echtgenoote.

De daarop weldra volgende omwenteling gaf aan den heer Bernardus Ledeboer gelegenheid de fondsen, die hij ter zijner beschikking kreeg te plaatsen in het opvatten van den ontbonden en nu negentien jaren stil gestaan hebbenden vorigen Engelschen handel van het huis Baartmans en Ledeboer en hierin met zijnen oudsten zoon eene associatie aan te gaan, van welker bijzonder gezegenden uitslag wij boven gewaagden. De voortdurend toenemende bloei dezer affaire, die

Sluiten