Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pende burger zich nuttig en kan men die van oudsher bij ons te lande bestaande inrigting niet genoeg waarderen. Minder aanbevelenswaardig waren de zoogenaamde schuttersmaaltijden, waarbij de beker duchtig in het rond ging en een verpligtend drinken nog lang gewoonte was. Wij kennen die uit menige geestige plaat van Dirk Langendijk, en de Luitenant Ledeboer wist daarvan ook levendig te verhalen.

Eeeds vroeg was hij een vriend van Dr. Johannes Theodorus van der Kemp, die als officier, als Med. Doctor, maar meest als rijk gezegende bode des Ohristendoms voor Afrika, in de kaapkolonie zich eenen on verwelkbaren naam verwierf. De wonderbare redding van dezen op de Maas, 27 Junij 1791 (*), tijdens hij aan het hospitaal te Fijenoord geplaatst was, gaf aanleiding tot zijne latere heilvolle loopbaan en tot zijne aansluiting aan het Nederlandsch Zendelinggenootschap, in 1797 te Botterdam opgerigt.

Inzonderheid heeft de heer Bernardus Ledeboer als medeoprigter van dit genootschap zich, van de oprigting dier inrigting in 1797 af tot in zijne hooge

'(*) Altes nnd Nenes aas dem Gebiet der innren Seelenkuade heraasgegeben von Dr. GotthUf Heinrich Schnbert, Leipzig 1825. 1" B. S. 129. — J. W. A. Notten, het leven van J. F. van der Kemp in korte trekken geschetst, Kampen, G. Ph. Zalsman, 1863.— Levensgeschiedenis van den Med. doctor Johannes Theodorns van der Kemp, met aanteekeningen door Mr. D. C. van der Kemp, met portret, Amsterdam J. H. & G. van Heteren, 1864.

2

Sluiten