Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zen, in die overzetting voorkomende." Botterdam bij T. J. Wijnhoven Hendriksen, 1837, in 80.

Maar evenzeer als hij het voor zich belangrijk rekende medeoprigter geweest te zijn van het zoo wel geslaagde Nederlandsche Zendelinggenootschap, evenzeer herdacht hij met dankbaarheid, dat hij tot de medeoprigters van het Bijbelgenootschap in Nederland behoorde.

Dè eerste grondslagen daartoe werden, op Engelsche nitnoodiging, te Botterdam gelegd door de heeren Joannes Clarisse S.S. Theol. prof., toen predikant te Botterdam (9), Jacob Moll H.Zn. ('°), Bobert Pinkerton uit Engeland en Bernardus Ledeboer.

Pinkerton kwam in 1814 zelf naar Holland' om van wege het Engelsch bijbelgenootschap alhier medewerking tot de oprigting van een Nëderlandsch bijbelgenootschap te bewerken. Van Botterdam was hij den 24 Junij naar Leiden, vervolgens naar Amsterdam vertrokken; op dien datum werden de grondslagen gelegd om te Amsterdam een'dergelijk op te rigten, de organisatie daarvan werd kort daarop bevestigd. Den 18 September en 26 December van dat jaar ontving men te Botterdam van A. Mac Intosh, director and secretary of Netherland B. society in Amsterdam, voorstellen en plannen om zich met Amsterdam te vereenigen en daar de hoofddirectie te plaatsen. Kort na hare vestiging alzoo te Botterdam, werd de zetel te Amsterdam geplaatst en werd Ledeboer om zijne groote verdiensten in deze tot extra-ordinair lid van dit ge-

Sluiten