Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zin verflaauwde bij teleurstelling nimmer, met liefde en volharding streefde hij steeds voorwaarts. Men vond hem altijd bereid om uit eigen middelen eene goede zaak te ondersteunen. Wat anderen doen wilden, liet hij aan anderen over. Steeds genegen te helpen en naar en met zijn vermogen bij te springen, was hem het vragen niet wel mogelijk en herinner ik mij. niet, dat hij ooit vroeg.

Bereidwillig ontving hij. na gedane aankondiging, met anderen de aangeboden gelden en trachtte hij aan deze de bedoelde bestemming te geven, tot nut en leniging vaak van veler rampen, zooals onder anderen duidelijk gebleken is uit het bijeengebragte voor de ramp van Woerden in 1818, en bij het door het springen van kruid vernielde huis in het Hang te Botterdam in den avond van Dingsdag 27 Januarij anno 1818, grootendeels door ingezamelde gelden opgebouwd, onder voorzitterschap van den heer Samuël van HoogstratenMaar alvorens wij eindigen den onbesproken, den weideenden burger te beschrijven, in hetgeen hij binnen Botte's veste deed en wrochte, mogen wij niet onaangestipt laten, dat hij en zijne echtgenoote in 1817 den 6 September benoemd werden tot regent en regentes van het burgerlijk gereformeerd weeshuis in de plaats zijner ouders, die sedert 22 Mei 1778 tot die betrekking geroepen, uithoofde hunner hooge jaren, deze hadden nedergelegd. Zij namen dezen post pligts- en gewetenshalve aan, ofschoon de heer Bernardus wegens zijne veelvuldige bezigheden schier

Sluiten