Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Mr. P. J. Ledeboer in 'a Hage geschonken, onder wien ze nóg berustende is. Alleen is onder mijne bevaring een deswegen betreffend plan nit Amsterdam 15 April 1803 aan mijn vader door ZEd. toegezonden.

Voor het bijeenleggen of verzamelen van brieven of belangrijke stukken,, hetgeen door de velerlei betrekking, waarin hij met personen en zaken stond, belangrijk had kunnen zijn, had mijn vader nimmer gevoel. Altijd op het nut ziende, altijd gereed te helpen, gaf en schonk hij gemakkelijk weg, hetgeen men hem vroeg en hem toescheen dat, voor wien het geschonken werd, belangrijk kon zijn. Zoo had hij b. v. door zijn vader en van zichzelven papieren, het Burger gereformeerd Weeshuis betreffende, waaraan ook de heer N. H. van Charante gearbeid had. Na het nederleggen van zijne betrekking van regent zond hij later die papieren aan zijn neef W. Q. Ledeboer, toen deze tot dien post benoemd werd, als dezen nu meer kunnende nutten dan hem, enz.

De Navorscher dl. XI, blz. 42, gewagende van de omwenteling in 1818 zegt blz. 48b te wenschen, dat al hetgeen er nog bij sommigen van de laatste maanden der overheersching, of wat de omwenteling vooraf ging, bekend is, voor de geschiedenis bewaard zal mogen blijven.

Als eene kleine bijdrage hiertoe, herinner ik mij zeer goed, dat in verband met en door invloed uit 's Hage zich te Botterdam eenige invloedrijke heeren, op wie men meende vertrouwen te kunnen stellen, ver-

Sluiten