Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenigd hadden om den geest der bevolking gade te slaan, ten einde berigt te geven, wat men daarvan te verwachten had, hoe het daar met de afnemende fransche heerschappij geschapen stond en welke maatregelen er te nemen waren, om eene eventueele omwenteling ook te dier stede wel te doen gelnkken.

Deze heeren vergaderden enkele malen, en om geen opzien te baren, nu in deze, dan in gene woning. Mijn vader, die een van die heeren was, ontving op eenen avond, dat er zoodanige bijeenkomst ten huize van den heer Johan Frederik Hoffman in de Boompjes (den vader van den tegenwoordigen verdienstelijken heer burgemeester J. F. Hoffman, die hetzelfde huis bewoont) zoude gehouden worden, een schriftelijk berigt van genoemden heer, dat er tijding uit den Haag gekomen was, om deze bijeenkomsten dadelijk te staken. Men kwam alzoo niet meer bijeen en vermoedde, dat de overal argwanende en naauwtoeziende Franschen op het spoor dier bijeenkomsten gekomen waren.

Onder het voorzitterschap van onzen Gijsbert Karei was hij medelid van de centrale commissie in de zaak der Grieken (*) in de jaren 1825—1828. De verdrukte Grieken verwekten algemeene belangstelling. Hunne zaak vond in geheel Europa deelneming en in Nederland, het land der vrijheid, werd

(*) Ontworpen in Augustus 182B en den 27 October tot stand gebragt, waarna z"j een oproeping aan de Nederlanders (,s) deed en werkzaam bleef.

Sluiten