Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne hoop en vertrouwen op ondersteuning' met gelukkigen uitslag bekroond.

Zeven en dertig sub-commissien ondersteunden de werkzaamheden der centrale commissie In Nederland zoude in deze nog meer gedaan zijn, indien niet het verspreiden eener besmettelijke ziekte schrik en angst verwekt en aan de om hulp roepende lijdende landgenooten hulp te verleenen de pligt bevolen had.

Ben gedrukt verslag geeft het door deze commissie verrigte aan en bevat vele bijzonderheden.

De heer N. G. van Kampen gaf betreffende deze zaak een belangrijk en met warmte geschreven geschrift uit ten voordeele der Grieken bij de gebroeders van Cleef, 's Gravenhage en Amsterdam 1827, onder den titel: Am de Nederlanders ty den kampstrijd der Grieken.

Jaren daarna dachten de bevrijde Grieken aan de hulp eens uit de Nederlanden ontvangen, en las men in de Nieuwe Botterdamsche courant van Vrijdag 27 October 1848 — dus juist drie en twintig jaren na de boven vermelde oproeping — overgenomen uit de Amsterdamsche courant. „Van goederhand zijn wij „onderrigt, dat de regering van Griekenland, ook nu „nog gevoelig en dankbaar voor de deelneming en „hulp door zoovele Nederlanders in den oorlog der „onafhankelijkheid aan de natie der Hellenen toege„bragt, een blijk dier erkentelijkheid aan de commis„siên heeft willen doen toekomen, welke zich in der „tijd met het inzamelen dier bijdragen belast hebben

3

Sluiten