Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Met dit oogmerk zijn door Z. M. den koningjvan „Griekenland benoemd tot ridders van het gouden „kruis van de orde van den verlosser enz." — Hierop volgen de namen van eenige nog in leven zijnde heeren leden der hoofd-commissie en de sub-commissie in de zaak der Grieken. —

Zoo doorleefde Bernardus Ledeboer vele jaren als burger zijner geboortestad en als burger van den staat, een nuttig en voor velen weldadig leven. Zag hij »ch niet in schitterende betrekkingen geplaatst of in hooge sta.itsligchamen geroepen, zijn zacht, nederig, kalm gemoed was dankbaar en tevreden in den deftigen burgerkring, waarin God hem zijne plaats aangewezen had. Van God, den leidsman zijns levens zich afhankelijk te gevoelen, Hem de eer te geven, tot Zijn eer te leven en te handelen was onvermoeid zijn hoogste streven.

Na deze beschouwingen willen wij thans een blik slaan op het huisselijk leven van den heer Bernardus Ledeboer. In dien kring toch leert men het best den mensch kennen, wordt zijne waarde het meest gevoeld, zijne liefde het hoogste geschat

Vroeg en gelukkig gehuwd leefde hij stil en genoegelijk, en sleet hij onder vele drukten aangename dagen.

Hij zelf schrijft hiervan in eene Toespraak: „Aan zijne kinderen en kindskinderen" blz. 82. „De eerste

Sluiten