Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„aan de zware ouweders, die Europa en ook ons lieve „vaderland zoo deerlijk teisterden? en hoe gepast zijn „dan niet op dit feest de woorden van Klopstock:

• Hoort gij daar in het Noorden den donder des Heeren? •Jehova roept, Jehova roept,

• En 't verpletterde land rookt, — maar

• Uw Vader gebood den verderver •Uwe woning niet te beschadigen." —

Profetische woorden zeg ik, want te gelijker tijd, dat dit feest gevierd werd, kondigden de Pransche beheerschers onder trompetgeschal en bij het bulderen van het geschut de inname van Moscou aan, terwijl wij weten, dat zij toen ter tijd reeds op hunnen noodlottigen terugtogt bedacht waren.

Op ruim tachtigjarigen leeftijd overleed den 28 December 1818 in het bijzijn van velen zijner bloedverwanten, met eene zeldzame helderheid van geest deze geliefde vader en grootvader. Zijn dierbaar overschot is weinige dagen daarna in de Pransche kerk ter aarde besteld, en werd in dat gebouw door zijne kleinzonen grafwaarts gedragen.

Zijn oudste zoon de heer Bernardus sprak bij het graf, na het nederlaten der lijkkist in den kelder deze regelen uit:

• Hier rust een christenheld, die moedig was in 't strijden,

• Maar grooter in geduld, bij 't allersmartlijkst lijden; (ls) •De liefde en de steun van 't uitgebreid geslacht,

• Dat hem als vader minde en hem als raadsman acht.

Sluiten