Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij het in deze hoogstens niet verder kan brengen dan te verklaren, dat de Bijbel in opzigt tot deze waarheid niet stellig beslist, dat in dezen zoo wel het vóór als—naar zijne wijze van zien — het tegen wordt gevonden. Moet de bestrijder dit als eerlijk en kondig man verklaren ; en vermeet hij zich echter boven den Bijbel te beslissen, en dat omtrent eene waarheid van zoo hoog belang en gewigt, welke de eere en de waardigheid betreft van Hem, aan wien menschen zoo groote verpligting.hebben en voor wien, als Begter over allen, wij allen eens zullen verschijnen: hoeveel dan door den bestrijder gewaagdl Mogt hij dit bedenken! mogt hij eens met ernst overwegen, hoe hij — als de zaak eens tegen zijne meening uitvalt, als de Heere jezds eens éénwezens met God den Vader, en zoo eeuwig, zoo almagtig en alwetend is als deze — zich dan als Zijn bestrijder voor Hem zal verantwoorden 1

De nadenkende gaat verder en vraagt: waarom ontcijfert en ontzegt de bestrijder den Heere jeztjs Zijne Godheid? uit welk beginsel? Moegelijke vraag! zij betreft het hart van den medemensch , over hetwelk hij niet mag en daarom ook niet wil oordeelen. Hij mag dezelve echter wel aan de rede en de ondervinding toetsen, en zich bijv. iemand voorstellen, die eenen vriend heeft, met hoog aanzien bekleed en met onderscheidene eereSnen ver,sierd, aangaande welken hij zoo min stellig kan zeggen , dat hij dezelve niet heeft verdiend , als hij kan bewijzen, dat- hij dezelve waardig is, die echter algemeen wordt geacht en behandeld als een man, welken die hooge eer toekomt; en deze zeide in opzigt tot dien

Sluiten