Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEZUS,

BESCHOUWD ALS MENSCH.

Voor ruim achttien eeuwen heeft op de aarde een Persoon geleefd, die een Mensch was, zoo als alle anderen ; aan wien echter nooit iemand is gelijk geweest; die, hoewel bij de menschen geheel onberispelijk en bij God Tolkomen rein, echter als een der alleronwaardigste en der grootste booswichten behandeld is; die bij de meesten Zijner tijdgenooten veracht en geschuwd was, door hen veroordeeld en gedood is, maar door God bemind, levende ten Hemel opgenomen, en daar tot het toppunt der hoogste eer en heerlijkheid verheven is ; die, hoe verre nu ook van de aarde en van de menschen verwijderd, echter weet wat deze op dezelve doen, bedoelen en behoeven; die , hoe verhoogd en verheerlijkt ook, aan hen denkt en voor hen zorgt. Zoodanig iemand verdient met regt den naam, en zoo noemen wij Hem ook in navolging van eenen der Profeten, van Wonderlijk , en deze is dezelfde, dien één der Apostelen noemt den mensch jezds Christus.

Hij, die Wonderlijke en Hoogstverhevene is dus onze natuurgenoot! — Deze waarheid moet onze belangstelling en begeerte opwekken, om Hem in Zijne verhevene waardigheid als Mensch meer van nabij te leeren ken-

Sluiten