Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

nen. — Gevoel van onvermogen en overtuiging, dat ik niet dan eene gebrekkige schets van Hem als zoodanig zal kunnen geven, vrederhoudt mij niet te beproeven hoeveel ik kan. — Om hierin wel te slagen , zal ik Hem voorstellen als een waar, als een reg t schapen, als een diep vernederd en lijdend, als een bij uitnemendheid verhoogd en verheerlijkt en als een voor ont hoogst belangrijk mensch»

I.

Jezus, een waar mensch.

Die uit een1 mensch geboren wordt, en den mensch geheel gelijkvormig is, een ligchaam heeft, bestaande uit vleesch en beenderen, met, al wat een natuurlijk ligchaam eigen is, en benevens hetzelve eene redelijke ziel; deze is een waar mensch.

Dat de Heere jezüs een waar mensch was, zal ons bliiken uit Zijne geboorte, uit Zijn leven en Zijne levenswijze, en zal ons bevestigd worden door Zijne eigene gezegden, door die der Joden en door die Zijner Apostelen.

Yolgens Zijne geboorte is Hij , gelijk alle menschen, uit eene vrouw, doch die eene maagd was} geboren, en wel, even gelijk alle andere, uit haar vleesch en bloed, hetgeen ons de boodschap des Engels aan haar bevestigt, als hij zegt: »Gij zult bevrucht worden ; dat heilige dat uit u geboren zal worden (1)." Waarbij wij kunnen voegen, dat volgens het geschiedverhaal Zijner geboorte Zijne moeder Hem, even gelijk hare nicht elizabeth haren zoon, en gelijk elke moeder haar kind, den gewonen tijd gedragen heeft (2). Letten wij op Zijn aardsch leven,

(1) Luk. I; 31, 35. (2J Luk. II: G, 7, Vergel, met Hoofdst,

I: 36, 56, 57.

Sluiten