Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook desgelijks derzelver deelachtig is geworden (1)." Dit een en ander zij ons tot genoegzaam bewijs, en zal ons overtuigen, dat Hij een mensch was gelijk wij; dat Hij echter oneindig verhevener was dan wij zijn, zal ons uit het volgende blijken,

II.

Jezus, een regischapen mensch,.

Is het boven allen twijfel verheven, dat jezüs Christus een waar mensch, onze natuurgenoot was, het zal ons even duidelijk worden, dat Hij een regischapen,. dat is, een zedelijk volmaakt mensch was; een mensch , zoo als deze oorspronkelijk uit de handen zijns Scheppers voortkwam, begaafd, om aan zijne verhevene bestemming te kunnen beantwoorden, met volmaakte wijsheid en heiligheid.

Hij bezat, als Zijn natuurlijk eigendom, eene volmaakte menschelijke wijsheid, en deed dezelve, echter zonder toeleg om te schitteren, tot eens ieders verbazing, bij alle gelegenheden blijken, zoo wel in Zijne heldere begrippen aangaande God, als in Zijn schrander oordeel en scherpzinnig vernuft omtrent de menschen en aardsche aangelegenheden.

Reeds in Zijne jeugd gaf Hij, te midden van Godgeleerden , zulk een treffend bewijs van zijne kennisse Gods, dat dezen , gelijk allen die Hem hoorden, zich over zijn verstand en antwoorden ontzetteden (2). Vervolgens deelde Hij den menschen denkbeelden betreffende het Goddelijk wezen mede, welke voor hen geheel nieuw waren; deels, omdat de geopenbaarde kennis van God door menschelijke inzettingen verdrongen was; deels, omdat dezelve-, vóór Zijne verschijning onder de menschen niet zoo voU

(1) Hebr, H: li,

(2) Luk. LU 42-47,

Sluiten