Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid en al Zijne weldaden eigen zijn geweest; Hij , die overal en in alles God zag, Zijne wijsheid en Zijne goede zorg opmerkte ? Zal er wel een dag geweestniijn, op welken Hij niet diep getroffen, teer gevoelig en Zijne dankbare blijdschap op Zijn heerlijk gelaat te lezen is geweest? — Heeft de wijze en goede Schepper den mensch het zintuig der reuk gegeven, om de aangename uitwaseming der kruiden , bloemen en planten te genieten, en, alzoo tot dankbare verheerlijking van Hem gestemd te worden: hoe zal Hem dan dit zintuig, door het welk Hij de goedheid Gods bestendig inademde, verkwikt en tot lof en dank aan God opgewekt hebbenl—r~. Genieten wij door onzen smaak, dat weldadig geschenk van onzen Schepper, zoo velé. aangenaamheden en verkwikkingen : wat zal Hij, de Heilige, dagelijks, in al wat? Hij gebruikte, zelfs in de geringste.apgr.en en dranken , en even zoo ook in. de uitgezochtste, genoten , en hoe zal Hij de zorge Gods dankbaar bewonderd hebben! — I? ons gehoor gelijk aan een' trouwen wachter en aaneen' tolk , die naar binnen boodschapt..üJietgeen hij buiten ontwaart: welk een zalig genot zal Zijne ziel ook door, dit zintuig ondervonden hebben, hoe zal zij door hetzelve dikwijls verrast en vervrolijkt zijn geworden, daar Hij door hetzelve de stem van Gods ahnagt, wijsheid en goedheid in de onderscheidene stemmen der veelvoudige dierensoorten en in de lofzangen dei G°dvruchtigen, ja ook in den loei-jenden storm en in den ratelenden donder hoorde! —• Zijn onze oogen gelijk aan vensters, door welke onze ziel naar. buiten ziet, de voorwerpen opmerkt en be»; oordeelt, hoe veel te meer die van Hem 1 Zijne heilige ziel zag ;door deze heldere en onbenevelde lichten , en ontdekte des, Ssheppers dbisteivOUe majesteit en heerIgikbeid in alle voorwerpen; waarvan wij eene treffende proeve in eene, Zijner betuigingen aangaande de nederige veldbloem hebben, zeggende: »dat ook salomo in aL

Sluiten