Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoog verheven mensch en met eene buitengewone zending van God bekleed te zijn; want dagelijks werd Hij toen door verre de meesten als de verachtelijkste en onwaardigste beschouwd en behandeld, als de gevaarlijkste mensch verdacht en bespied, als de grootste bedrieger belaagd , gescholden , tegengesproken, bedreigd en vervolgd. Hoe zeer werd Hij vernederd , hoe verachtelijk werd Hij .ten toon gesteld , als men Hem een werktuig des duivels noemde; hoe zieltreffend was' zijn lijden, als Hij hoorde, dat aan zijne liefdedaden kwade oogmerken werden toegeschreven. Doch Zijne vernedering, ging ten diepste, en zijn lijden klom ten top, toen Hij als een booswicht gegrepen, gevangen, gebonden, weggeleid, teregtgesteld en veroordeeld werd \ toen Hij , zoo wel door Romeinen als door Joden, op de grievends te wijze bespot, gehoond, getergd, gelasterd, onmenschelijk geslagen , als een der. grootste boosdoeners en als een vloekeling aan het vloekhout opgehangen werd. Welk eene verachting I welk eene vernedering 1 Kon dezelve grooter ? kon dezelve grooter voor Hem ? voor Hem, den Heiligen en Onschnldigen ? die. alles onderging op eene wijze , als ware Hij schuldig, als ontving Hij straffe, waardis hetgeen Hij gedaan had, en als waren zijne Regters de godzaligste menschen, opregte ijveraars voor dé eere Gods. Welk een lijden voor Hem , die een allerteederst gevoelig mensch was! Doch hoe werd hetzelve vermeerderd, toen Hij bovendien, zoo in ixetshemanè als op Golgotha, de allerhevigste zieleangsten ondervond 1 Kon hetzelve grooter voor Hem , den Heiligen en Onschuldigen ? Zoo moest Hij vernederd worden en lijden, omdat de hand en de raad Gods bepaald had, dat dit alzoo geschieden moest, en opdat Hij naar dienzelfden raad, een offer voor de zonde geworden zijnde, des te luisterrijker zou verhoogd worden.

Sluiten