Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. '

Jezus , een voor ons hoogst belangrijk metisch.

Be beschouwing ran den Heere jezüs als Mensch, in Zijne heilige geboorte, in Zijn heilig leren, in Zijne diepe ternedering en in Zijne uitnemende verhooging, schetst ons Hem als eenen voor ons hoogst belangrijken mensch; omdat wij in Hem, als in een1 spiegel zien, hoedanig wij oorspronkelijk waren, en ons bij Hem vergelijkende, hoe diep wij door de zonde gevallen, en welke ellende wij van wege dezelve onderwerpen zijn , maar ook tot welken hoogen gelukstaat wij kunnen komen en zullen gevoerd worden.

Zien wij in den Heere jezus een hoogst gelukkig mensch , wij zien in Hem, hoe hoogst gelukkig wij oorspronkelijk waren; hoe wij God, onzen Schepper, kenden en liefhadden, en onze naasten als ens zelren ; hoe ons Zgne majesteit en heerlijkheid, Zijne wijsheid en goedheid , in ai Zijne werken ten toon gespreid, in deoogen straalden.; hoe wij aan het kwaad vreemd , en met Hem gemeenzaam, vertrouwelijk, aan Zijnen wil geheel onder* worpen en al Zijnen bevelen volmaakt gehoorzaam waren ; hoe wij aan onze verhevene beslemming ter verhooging van onzen gelukstaat konden beantwoorden. Wij zien in Hem,, hoedanig ons verkeer met onze inedemensche'n en ons gedrag jegens hen, die ons beleedigen, zonde geweest zijn ; hoe liefderijk en zachtmoedig wij alle verongelijkingen zonden beantwoord hebben ; hoe geheel ons leven God en onzen naasten zonde gewijd zijn, en in de wijde schepping geen schepsel in zijnen stand gelukkiger zou zijn geweest dan wij. Maar wij zien dan ook , ons bij Hem vergelijkende, hoe diep wij zijn gevallen, hoe geheel wij zijn ontaard. Klinkt dit gezegde hard ? voor ons te bard ? dat wij bij ons zelren aandachtig stilstaan en ons

Sluiten