Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— met ter tijde stelling* van opvoeding en beschaving, van eigenbaat en van Gods genade , welke den mensch tot het moeijelijksle zelfs in staat stelt — in onzen naakten natuurstaat beschouwen en afvragen : zijn wij in waarheid, gelijk de Heere jezüs, met God gemeenzaam en vertrouwelijk als een kind met zijnen vader? zijn wij aan Hem in alles onderworpen en gehoorzaam, en dat met gewilligheid en blijdschap:? bijv. beginnen en eindigen wij eiken dag onder gevoel onzer diepe afhankelijkheid van Hemen onzer diepe verpligting aan Hem ? zijn wij , wanneer wi| ons in eenen jammervollen en reddeloozen toestand bevinden, in welken alle inenschenhuip van verre staat, gerust? achten wij ons bij Hem veilig, beleven wij ons ook dan de beste uitkomst, als ons het dierbaarste dat wij bezitten, ontnomen, het zwaarste opgelegd, en het allermoeijelijkste bevolen wordt? zwijgen, aanbidden, danken wij dan, zeggende: Uw wil, hemelsche Vader, geschiede ? ? voeren wij met de grootste bereidwilligheid al Zijne bevélen uit, ook als deze tegen ons belang, tegen onze berekeningen en verwachtingen inloopen, en zelfs met onze natuur in strijd zijn, als aan dezelve smarten, smaad en verachting -verbonden zijn ? wordt de zonde door ons geschuwd, de aanleiding tot dezelve naauwlettend berekend, om ons, of tegen dezelve te wapenen, of die te ontwijken ? Onderzoeken wij ons in opzigt tot onze naasten, of wij jegens hen die liefde, die zachtmoedigheid, die toegevendheid en vergevensgezindheid in ons bevinden, .welke wij verpligt zijn en hun zouden betoonen, indien wij hen liefhadden als ons zeiven ? ook dan, als zij ons zonder oorzaak haten, wangunstig en nijdig zijn, als zij ons, zoo veel zij kunnen, benadeelen en lasteren ? Wat dunkt u: was niet alzoo het gedrag en de gezindheid van den Heere jezüs? waren wij niet ahoo ■oorspronkelijk gezind? zijn wij nog alzoo gesteld, of bewinden wjj in ons het tegendeel ? Antwoordt gij: toe te

Sluiten