Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrikkelijk dan ons lot zal zijn, zien wij in Zijne hevige zieleangst in Gethsemané en In de helsche folteringen en verschrikkingen, welke Hij.aan het kruis ondervond. Doch daar deze herstelling buiten de grenzen van ons vermogen ligt, welk een hoogst belangrijk mensch is ons dan de Heere jezus , wetende dat wij alzoo door Hem kunnen en vullen worden.

Dat wij kunnen worden , zoo als wij oorspronkelijk waren , is boyen allen twijfel; want JEZUS , de Zone Gods , heeft de menschelijke natuur aangenomen, is als mensch heilig ontvangen en geboren , heeft heilig geleefd , Gods wet in al hare uitgestrektheid vervuld, heeft geleden, is gestorven, uit de dooden opgewekt, verhoogd en verheerlijkt in den hemel; opdat wij, als onrein geborenen, door Hem zouden geheiligd en, beladen met schuld en vloek, vergeving en zaligheid zouden deelachtig worden: — welke genadige weldaden Gods — door Hem voor den mensch verwonnen — door den Apostel in deze weinige woorden worden uitgedrukt: «hiertoe is de Zone Gods geopenbaard , opdat Hij de werken des duivels verbreken zou (1)."

Doch niet alleen is er mogelijkheid, dat wij zulke regtschapen menschen, als wij oorspronkelijk waren, kunnen, maar ook zekerheid, dat wij zoodanige nullen worden. Vragen wij: wie ? alle menschen ? Wij antwoorden : dat leert Gods Woord niet, maar wel allen, die in waarheid in Hem gelooven en hun geloof met hunnen wandel bevestigen. Ja, dezen zijn reeds hier door hunne wedergeboorte of de vernieuwing huns gemoeds, hoewel in het allerkleinste beginsel, zoo regischapen, daar.zij de grondof hoofdtrekken van Gods beeld terug hebben verkregen, zoo als uit hunne kennis en liefde Gods en der naasten, in het eerbiedigen van Hem en van Zijn bestuur in al

(1) 1 Joh. 3: 86.

Sluiten