Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afkomst van dezen hoogwaardiger) Persoon wijst God zelf aan in de belofte aan abraham, izaük en jacob , elk in het bijzonder gedaan , dat in hun zaad al de geslachten der aarde zouden gezegend worden (1), en later in Zijne toezegging aan david , dat Hij het koningrijk van eenen uitmuntenden Nakomeling uit hem zou bevestigen (2). De Profeten, die eeuwen na dezen Koning Israëls geleefd en van dien Troonopvolger gesproken hebben , verzekeren ons, dat God in deze toezegging niet Salomo , noch eenigen anderen Koning uit hem bedoeld heeft , maar dien, welken zij eene altoosdurende heerschappij toekennen, en wien zij eene Spruite davids en de Heere hunne geregtigheid noemen.

De geboorte van dezen Heilgezant zou, vorens ee»' der Profeten, uit eene maagd (3), en volgens een' ander dei zelve, te Belklekem zijn (4).

Ook d oen de Profeten ons denken aan den tijd in welken , en aan het volk onder hetwelk deze Persoon zou verschijnen. Jacob de Aartsvader geeft, wat den tijd betreft, een kenteeken, zeggende: » de schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tusschen zijne voeten, totdat de Schilo komt." Dat de Aartsvader door dezen Schilo eenen uitnemenden Persoon, den Messias bedoeld , daarvan overtuigt ons de veelvoudig verhevene beteekenis van dit woord , en bovendien zijne omschrijving, dat dien Schilo »de volkeren zullen gehoorzaam zijn (5)," in welke overtuiging ook vele Joodsche ge-

(1) Gen. XII: ZK XXVI: 4*. XXVIII: 14». (2) 2 Sam. VJI: 12. Verg. P». LXXXIX: 3—5 en 36—38. (3) Jez. VII: 14. Dat de Profeet daar den Messias bedoelt, blijkt uit der. naam welken hij dat Kind geeft, Etnmanuèl, God met ons,— uit het geslacht, namelijk uit dat van david, uit hetwelk Hetzelve zou geboren worden,— alsook uil do aanwijzing van den Evangelist, Hatlh. I: 22, 23, in welke wij meenen met meerder regt eene verzekering der letterlijke vervulling dezer Godspraak, dan, gelijk sommigen,, eene bloole overeenbrenging of zinspeling te vinden. (4) Micha. V: 1. (5) Gen. XUX: 10.

3

Sluiten