Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Man zon zijn, op wien de Geest des Buren, de Geest tHr wijsheid en des verstands, des raadsen der sterkte, de Geest der kennis en der vreeze des Beeren zou rusten (1). Deze hoogwaardige Persoon, zoo uitnemend toer gerust, oorspronkelijk uit davids geslacht, is ongetwijfeld dezelfde hoogst voortreffeUjke Leeraar, welke vroeger door mozes en later door JOëL voorspeld is, en door david, jezaja en DkmèL de Gezalfde, de Messias genoemd wordt.

David voorspelt ook van Hem, dat Hij de Priesterlijke, en Koninklijke waardigheid zou bekleeden (2). Hij stelt Hem voor als een' buitengewoon Priester, naar de ordening van melchizedek ; omdat Hij niet uit het door God bepaalde en aangewezen priesterlijk geslacht geboren zou worden, en door niemand in deze Zijne bediening ooit zou worden opgevolgd, die de laatste zou zijn ; waaruit moet volgen , dat het werk hetwelk Hij in deze betrekking toaverrigten , de offerhande welke Hij zou plengen , eene buitengewone en allezins voldoende en eeuwig beslissende zou zijn, zoodat dezelve niet zou behoeven herhaald te worden , noch zou kunnen worden verbeterd. — Hij zou ook een Koning bovenalle Koningen wezen, en daarom verheven én gezeten zijn aan de regterhand des Allerhoogsten.-

Ook zouden dien Gezalfden, onder deze Zijne werkzaamheden , de beminnelijkste hoedanigheden eigen zijn ; toodat Hij Zijne bedieningen niet maar zou uitvoeren als voorgeschreven pligt, gelijk elk getrouwe dienstknecht dien vervult, maar bovendien uit liefde tot God, die Hem zou zenden, en tot menschen, voor welken Hij zou gezonden worden. Hij wordt daarom onder de beminnelijkste beelden voorgesteld, en vergeleken bij eenen boodschapper eener heugelijke tijding, bij eenen geneesheer, bij eenen verlosser, bij eenen herder (3). Hij zou dus aan diep ongelukkigen , aan bedroefden, aandoodelijk kranken,

(1) Hoofd. XI; 1, 2. Rj * * t3> J«' ™ II XL= ff

Sluiten