Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan altoosdurend geketende slaven , aan dwalenden en in een eindeloos verderf nederstortenden, tot troost en blijdschap , tot genezing, verlossing en redding- gezonden worden, en daarin zoo werkzaam zijn, als ging Hem die blijde boodschap zeiven aan, als ware Hij zelf krank, geketend, en als zou Hij zelf omkomen. Verre zou dus van Hem wezen alle ijdele eerzucht, eigenbaat en zelfbedoeling; en als natuurlijk zou Hem ten allen tijde, bij alle personen en gelegenheden , de grootste zachtmoedigheid' en liefderijkheid eigen zijn. Welk een gezegende Heilvorst! het laat zich ligt begrijpen', dat het volk, en vooral de godvruchtigen, reikhalzend naar Zijne komst uitzagen.

Eindelijk vermelden ons de Profeten de onderscheidene lotgevallen, welke dezen Gezalfden zouden treffen; zij stel* lem Hem voor als zullende ten diepste vernederd en mishandeld, en ten hoogste geëerd en verheerlijkt worden.

Wat betreft Zijne diepe vernedering en groote mishandeling , Zijne vernedering zou reeds »n Zijne geboorte kennelijk zijn ; daar Hij, hoewel uit koninklijk bloed, echter uit een van- den troon vervallen stamhuis zou voortkomen, welks nakomelingen zoo onaanzienlijk, veracht en verlaten zouden zijn, als afgehouwen takken van een1" weleer, luistervollen, doch' nu afgehouwen' boom, waarvan niets dan de stronk met de-wortelen overgebleven is, en uit welken Hij als een teeder spruitje zou opschieten (1). Ook zou Hij in het nederig Bethlchem geboren worden; en in geheel Zijn leven zou Hij een mensch zijn, zonder eenig aanzien, zonder eenige gedaante en heerlijkheid, en als de onwaardigste en verachtelijkste der menschen behandeld worden. Hij zou bovendien zoo mishandeld worden, dat Hij een man van

(1) Je*. XI: li

Sluiten