Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enen reinen Hemeling, die zich in honger sfeer geoefend heeft in wijsheid en deugd. Ook zijn er, die Hem met God volmaakt gelijk stellen, en Hem erkennen als één in wezen met God ; die gelooven, dat in den Persoon van jeztjs den Nazarener, twee naturen, eene Goddelijke en eene menschelijke , vereenigd zijn; zoodat Hij naar zijne Goddelijke even zoo Gode gelijk is, als Hij naar Zgne menschelijke den mensch gelijk is, en achten Hem diensvolgens even zoo eeuwig, alwetend en almagtig, en al die natuurlijke hoedanigheden te bezitten, ais God den Tader, zoodat Hij in den volstrektsten zin de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is.

Is het geloof der .Christenen omtrent Hem, die ons boven allen en alles dierbaar moet zijn, zoo verschillend, het is dan hoogstbelangrijk te weten, wat wij in dezen volgens Gods woord te gelooven hebben. — Daar ons nit de voorgaande beschouwing is gebleken, dat volgens de Schriften des Ouden Testaments Hem , die de Christus zou zijn, eene Gode gelijkheid wordt toegékend, zoodat Hij met God den Jehovah wordt gelijk gesteld , alsook dat Hij, jezus de Nazarener, die. beloofde Messias of Christus is : zoo bepalen wij ons thans alleen bij de Schriften des Nieuwen Testaments, volgens welke wij, in zamenstemming met die des O. T., genoegzaam zullen overtuigd worden, wat wij aangaande Hem te gelooven en te betrachten hebben, en zullen daartoe ons,

Voorecrsl, de getuigenis Gods, Hem betreffende , herinneren;

Ten Tweede, de getuigenis van den Heere jezus zeiven ; Ten Derde, de getuigenis Zijner apostelen; waarna wij, Eindelijk, het noodzakelijke en troostvolle van het geloof aan deze waarheid zullen aantoonen.

Sluiten