Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lings als weleer, maar gelijktijdig , alle krachten ziet in-* spannen om zich te verheffen ; als gij beide werktuigen der hel met elkander als in wedstrijd ziet, ten koste van Gbfls Woord , en met geen ander doel, dan om de gemeente des Heeren te verdringen ? Verontrust gij u, als gij de hoofdwaarheden des Bijbels, op grond van welke het Christendom bestaat, en zonder welke het ophoudt Christendom te zijn , ziet verdonkeren, en hoort loochenen ? is dit zoo: loochent gij dan in de daad ook Hem niet als den Alwetenden , Almagtigen en Getrouwen ?

Wanneer gij ten aanzien uwer zaligheid bezwaren hebt van wege de heerschappij der zonden in u, èn uwe liefdeloosheid jegéns Hem, welke u tot smarten zijn: geeft u dein de waarheid dat Hij — die u het eerst heeft lief gehad, n getrokken heeft uit de magt der duisternis, en u zoo vele bewijzen van Zijne vergevende liefde en trouw heeft gegeven — God, en daarom de onveranderlijke is, die gezegd heeft: mijnen schapen geef ik het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijne hand rukken; — geeft dit rust voor uw gemoed ? verlaat gij u op deze Zijne toezegging 1 zoo neen 1 miskent gij Hem dan ook niet als den eeuwigen en onveranderlijken ? Hoe moet Hij, die de Alwetende en zoo vol liefde jegens u is, dit in u afkeuren! en wat zegt voor uw Christelijk gevoel eene afkeuring van Hem, die u dierbaar is? Hat gij hun dan niet gelijk moogt zijn, die Hem niet kennen, en daarom Hem miskennen ; maar integendeel Hem in alle opzigten als uwen Heer en God moogt eeren en dienen.

Is de Heere jezüs God, kent Hij u als de Alwetende; verzorgt, bewaart, ondersteunt Hij u als de Almagtige ; bestuurt Hij uw lot in dit leven als de AUeenwijze en Goede, Hij ! die u met Zijn bloed kocht, .en u Zijne broeders en zusters noemt; verzekert Hij u, als de Onveranderlijke en Getrouwe van uwe zaligheid , Hij, die u met

Sluiten