Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder door zoon of dochter ten nutte gemaakt om de altijd bereidvaardige courant ter hand te nemen en er de noodige kennis uit over te nemen.

Zoo druppelt van dag tot dag, ja van uur tot uur de pers haar invloed in het huisgezin en op het persoonlijk leven van schier ieder mensch, die eenigszins meeleeft met

zijn tijd. . , , , , ,

De kerk kan des Zondags haar invloed laten gelden en

-die invloed is niet gering.

Maar vergeet niet, dat zelfs de Zondag voor een deel veelal in beslag wordt genomen door den invloed die van de pers uitgaat, waardoor de invloed der prediking öf gesterkt bf wel afgebroken en in vergetelheid gebracht wordt.

De school moge het kind leiden tot zijn 13de levensjaar maar juist wanneer het oordeel des onderscheids aanvangt, houdt de invloed der school op en wordt de opgroeiende jongeling of jongedochter overgegeven aan den dagelijkschen invloed van de couranten die in het huisgezin verschijnen.

In onze dagen is dan ook geen andere macht met die van de drukpers te vergelijken. ,

Men moge dat anders wenschen en dat bedenkelijk vinden, maar het is niet anders en ook voor de toekomst zal de 'invloed der drukpers nog eer vermeerderen dan verminderen.

Men kan de eene courant afschaffen en het eene boek op zij leggen, maar de eisch des levens en der beschaving brengt andere couranten en andere boeken er voor in de plaats.

Het feit dat de pers een macht is in ons leven, een macht in ons huisgszin en over onze personen, is niet te loochenen en evenmin te wederstaan.

Niet ten onrechte schreef dan ook een aartsbisschop in België onlangs dat men gerust zijn scholen en kerken kon sluiten, en gerust het onderwijs en de prediking kon staken wanneer men door de onchristelijke en neutrale pers van dag tot dag liet afbreken wat door school en kerk werd opgebouwd. %J$

En de groote voortgang die in Duitschland en België het socialisme gemaakt heeft is eenig en alleen te danken aan het feit dat de leiders niet geaarzeld hebben om duizenden bij duizenden guldens te besteden aan het in stand houden en verspreiden van de organen der socialistische pers.

Daar zijn geheele streken in België waar vroeger geen

Sluiten