Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de aanbidding van Hem uit Wien en door Wien en tot Wiens eer alle dingen

z ij n. . i^i

De Pers is alzoo een machtig instrument dat zoowel ten kwade als ten goede wordt aangewend.

Gelijk de mensch met zijnen mond zijn God kan prijzen en met denzelfden mond zijnen naaste, die naar Gods beeld geschapen is, kan vloeken, zoo kan ook de Pers, op zich zelf een heerlijke gave Gods, zoowel voor het goede als voor het kwade worden gebruikt.

Voor de geloovigen een middel om, meer dan op eenige andere wijze getuigenis af te leggen van de hoop die in hen is en van de beginselen der waarheid voor kerk en school, voor staat en maatschappij voor huisgezin en persoonlijk leven, is de Pers een gave Gods waarmee nauwelijks eenige andere kan worden verge-

JekV0 0r de ongeloovigen een middel om de gedachten te vervullen met allerlei afleiding, waardoor zooveel mogelijk op den achtergrond wordt gedrongen al hetgeen Gods heerschappij en heerlijkheid, Zijn dienst en aanbidding betreft en alzoo de mensch in heel zijn denken en doen zooveel mogelijk van zijn God en Diens Woord wordt vervreemd.

Door de school wordt het kind, wanneer de school Christelijk is, opgevoed en opgeleid in aanbidding van God den Heere en wordt het kinderhart opgeleid tot de kinderlijke vreeze van zijn Hemelschen Vader; of wel, wanneer de school neutraal is, dan wordt het kinderhart ontwend aan de leeringen en vermaning des Heeren, verhard door onkunde en straks verwilderd tot allerlei onverschilligheid omtrent zijne teederste èn hoogste belangen

Door de Kerk wordt eiken rustdag, wanneer de kerk in den dienst des Heeren werkt, het hart des menschen opnieuw opgeleid in het midden der gemeente voor den genadetroon Gods om in de gemeenschap der kinderen Gods den Heere te aanbidden en door het licht van Zijn Woord den blik te verruimen en den weg des levens te verlichten; of wel, wanneer de kerk en de prediking onder leiding van het moderne ongeloof staat, het behoeftig menschenhart tevreden gesteld met allerlei verzinsels en de nog sprekende consciëntie gesust door duizend vonden die tot verharding en twijfel en, bij het blijven der zielsbehoeften. tot wanhoop leiden _

Gelijk de school en de kerk geheel hun invloed

Sluiten