Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen voeren, moet ons dan ook inzonderheid bezighouden. !

En dan kunnen we uit den Kerkdijken strijden uit den Schoolstrijd heel wat leeren.

Kerkelijke vereenigingen ontstonden overal om in de stoffelijk behoeften der kerkgemeenschap te voorzien.

En eveneens ontstonden overal schoolvereenigingen om de belangen der christelijke school te behartigen.

Voor de hand zou het dan ook liggen dat de geloovigen om tot een eigen zelfstandige Pers te komen, op het voorbeeld van Kerken en Scholen begonnen met vereenigingen op te richten voor de Pers.

Inderdaad wordt dan ook al meer ingezien dat goed georganiseerden Persvereenigingen het eenig middel zijn om tot een zelfstandige Christelijk Pers te komen die aan alle behoeften voldoet.

De groote moeilijkheid is hier evenwel dat de Christenen, die deze Persvereenigingen moeten vormen, zoozeer aan de dagelijksche neutrale Pers gewoon zijn, en er door geleid en beheerscht worden dat zij het noodzakelijke van een eigen Pers nauwelijks voelen nog zooveel minder begrijpen en doorzien.

Doch datzelfde bezwaar bestond vroeger ook met de menschen die aan de neutrale school gewoon waren en er niet dadelijk het heillooze van doorzagen.

Tierst door de Christelijke school wordt het verderfelijke van de neutrale school in het licht gesteld ; en zoo ook eerst door de Christelijke Pers wordt de tegenstelling met de neutrale Pers doorzichtig voor het bewustzijn.

Toch zijn de Schoolvereenigingen overal verrezen en zoo ook kwamen reeds op meer dan een plaats Persvereenigingen tot stand.

Nog onlangs werd de vereeniging „de Hollander" opgericht door de Christenen in Rotterdam, den Haag en omstreken, een vereeniging die zich de uitgave van een Christelijk dagblad voorstelt om regelrecht den strijd aan te binden tegen de neutrale dagbladen, die in die steden verschijnen.

Zoo bestaan er op verschillende plaatsen Persvereenigingen die een plaatselijke blad uitgeven of althans in 'stand houden o.a. is er te Bedum en omstreken een Persvereeniging gevormd door de plaatselijke kiesvereeniging om ook daar de plaatselijk Pers tot haar recht te doen komen.

Zoolang het eerste begin gemaakt wordt met den strijd

Sluiten