Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het gebied der Pers kan de energie en de geestkracht van enkele personen soms iets tot stand brengen, wanneer de omstandigheden gunstig zijn.

Enkele personen hebben ook tot meer dan een plaatselijke vrije kerk den stoot gegeven en enkele personen hebben ook hier en daar een Christelijke school tot stand gebracht.

Maar als de strijd in ernst zal worden volgehouden tegen de neutrale school dan beteekent de kracht van enkele personen letterlijk niets, maar moeten de geloovigen te samen optrekken en vereenigd zich aangorden tot den strijd.

En zoo kan ook wel hier en daar een blad tot stand komen door de krachtsinspanning van enkele personen; maar zal in ernst de strijd tegen de neutrale Pers worden aangebonden dan moeten de geloovigen zich vereenigen, niet om enkele personen te believen of om een blad in stand te houden maar om des gewetens wil; omdat God. de Heere het wil; omdat Zijn ordinantiën het zoo eischen ; omdat zij het zelf inzien dat de neutrale Pers schadelijker nog werkt dan de neutrale school.

Door een eigen Christelijke Pers moeten de geloovigen te samen getuigenis geven van hun Heere in het midden der samenleving; moeten zij gemeenschappelijk den strijd voeren om ook den volksgeest in het dagelijksch leven onder de beademing der Christelijke beginselen te brengen ; moeten de geloovigen zelf van verschillende gemeenten gemeenschap oefenen, de eenheid van geest openbaren en van elkanders kennis nut trekken; door een eigen Christelijke Pers moeten de rechten en vrijheden van ons volk worden bepleit tegenovér de vermetelheid van het onrecht; moeten de belangen van vrije kerken en vrije scholen worden voorgestaan; moeten de huisgezinnen worden geleid en met kennis verrijkt omtrent de ordinantiën Gods voor kerk en staat en samenleving; moeten de ouderlingen in hun opzienerswerk en de ouders in hun opvoeding gesteund worden.

Door een eigen Christelijke Pers moet invloed van de vereenigde Christenen uitgaan op heel den geest van het volk, waaruit wij geboren zijn en waaronder wij leven.

Die hooge en heilige roeping der Pers kan en mag niet aan enkelen worden overgelaten maar moet door het vereenigd optreden der geloovigen worden gedragen; door de gebeden der gemeente worden gesteund; door goed georganiseerde Persvereenigingen worden geregeld

Sluiten