Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en geleid ; door aller handen worden aangevat; en door de stoffelijke en zedelijke werkkracht en invloed van allen te zamen worden in stand gehouden.

De een heeft kracht en gelegenheid om rónd te brengen en te verspreiden, de ander om geldelijk bij te dragen in de onkosten, een derde om verstandelijken arbeid te verrichten door te schrijven en zoo heeft ieder zijn roeping en zijn eigenaardige van God hem aangewezen taak te vervullen.

Dat nu kan niet anders dan door wel georganiseerde Persvereenigingen tot stand gebracht.

De kracht van enkele personen schiet hier ten eenenmale te kort en het mag een wonder heeten dat zonder goede vereenigingen nog iets tot stand kon worden gebracht dat op een eigen zelfstandige Pers geleek.

Alleen goede Persvereenigingen kunnen naar dè behoeften van plaatselijke omstandigheden in de goede richting en met de juiste middelen werken.

Is het volk op een plaats gewoon aan een neutraal dagblad, dan moet het oog der plaatselijk Persvereen ig i n g gericht worden op een Christel ij kDagbl ad, indien de strijd ernstig zal worden gevoerd.

Wordt het volk op een plaats vooral ingenomen door tweemaal per week verschijnende neutrale nieuwsbladen, dan moet de plaatselijke Persvereeniging het oog richten op een Christelijk blad dat eveneens tweemaal per week verschijnt en er op aangelegd wordt om in alle behoeften te voorzien.

Persvereenigingen moeten er komen; en komen ze er nu niet dan later.

Evenals op sommige plaatsen waar nog geen Christelijke school is, waar met verloop van ettelijke jaren toch zonder twijfel een Christelijk school moet komen.

In Holland een Persvereeniging tot de uitgave van een dagblad om den strijd tegen neutrale dagbladen te voeren en de Christelijk huisgezinnen van de heerschappij der neutrale Pers te verlossen.

Op andere plaatsen Persvereenigingen om een weekblad uit te geven wanneer de huisgezinnen door neutrale weekbladen worden beheerscht.

In de districten van de Provincie Groningen moeten Persvereenigingen komen tot de uitgave van tweemaal per week verschijnende bladen omdat de huisgezinnen daar dagelijksch beheerscht worden door twee keer per week verschijnende neutrale bladen.

Sluiten