Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten, dat eenigszins schandelijk schijnt, ttieeft nfet aï te regtbaattlig. Hier bedriegt gij ook u zeiven , wie gij zijt, die u zeiven flateert: dat de heilige Prediker deze gantsche verdorvene natuur zoude liefkoozen, toelaten, gebieden boosachtig te zijn; weg met die lasteringen! Had hij maar gezegd, toeeffc niet regttiaartJig/ zoo hadt gij iets, waarmede gij dit dartel gemoed mogt vleijen; maar als hij zegt, toeeft niet at te tegtuaaröig/ zoo gebiedt hij de regtvaardigheid, en verbiedt de maat te buiten te gaan. De maat van regtvaardigheid te buiten te gaan, is geene regtvaardigheid. Al ontbrak ons een woord om dit uit te drukken , de zaak is genoeg bekend. Niemand kan regtvaardig genoeg wezen, veel min dan, te veel, zelfs wanneer hij maat houdt in regtvaardigheid. Misschien dat deze naam een moeijelijke bekommernis eens twijfelachtigen gemoeds en een miserie of opinie van regtvaardigheid medebrengt. Hoe vele gebreken komen gemeenlijk te voorschijn, bekleed met de titels van deugden, inzonderheid wanneer een teeken van overmatigheid daar bijgevoegd wordt ? en die al te liberaal is, is overdadig en kwistachtig, al te stout, roekeloos, al te eergierig. Veel meer wordt geprezen de middelmatigheid, wanneer de overdadigheid verboden wordt. Gelijk als, wanneer Paulus de overmatige droefheid over den dood verbiedt, de matige gebiedt voor alle dingen, weest regtvaardig. Doet naarstigheid dat gij in u zeiven regtvaardig zijt, dat gij het zijt in Christus. De regel der regtvaardigheid is de wet, de hoogste regtvaardigheid der wet. Het is van noode dat alle geregtigheid volbragt worde, zegt Hij, die door Melchisedech afgebeeld was. Elkeen het "zijne te geven is regtvaardigheid. Wilt gij dan regtvaardig zijn, geeft God vreeze, liefde, trouw, uwen naasten ook altijd het zijne, en somwijlen uw zeiven. Want ook het uwe hem toekomt, wanneer u overschiet, en hem ontbreekt. Geeft u zei ven zoo veel als uwe natuur en persoon genoeg is. En och of wij dit enkele stuk eenmaal konden leeren : och of in dezen deele niet wat te zwaar gezondigd werd! Wij zijn niet regtvaardig genoeg, die professie

Sluiten