Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt, niet tt bed; hetzij in opinie, hetzij ook inderdaad zelve. Niet in opinie. Ligtelijk worden diegenen die wat regtvaardigheid in haar zei ven hebben, door den deesem harer eigene liefde verheven, en meenen dat zij al te veel hebben. Aldus was de prijzer van zich zei ven, de Phariseer, regtvaardig , 3|h öanfte tt l^ee^e öat ift niet ben geïtjït antieren. Hij zegt niet gelijk sommigen; dat ware geweest zedigheid en een van der aarde kruipende demoedigheid. Want daar zijn voorwaar sommige Duivels, met een menschelijke gedaante vermomd, gelijk Hieronymns waarachtelijk zegt: maar geltjtt an&cren: een onbepaalde manier van spreken is, zoo veel als een algemeene. Hij wil met Pompejus niet hebben zijns gelijks, noch met Caesare zijn meerdere. Laat de pauselijke snorkers en blaaskaken, dezen, zoo het haar belieft, de hand geven, gantsch heilige lieden, die daar roemen dat zij volkomenlijk de wet onderhouden, en ook God nog iets meer als zij schuldig zijn kunnen , toevoegen. Voorwaar, dit zijn de rechte (hetwelk zij anderen plegen te verwijten) Puriteinen dezes tijds. Rondelijk (na zijne gewoonte) zegt Espenseus: hedendaags zijn er die de standen en menschen, in de volmaaktheid van regtvaardigheid, ook hij de Engelen zelve vergelijken, nieuwe overblijfselen van de oude pelagianerie. Waar is een ketterij, die gelijk er geen gevaarlijker of schadelijker is, of de noodwendigheid der gedurige genade van Christus meer tegen; alzoo is er ook geen, die minder uitbluscht of meer vernieuwd wordt, maar eindelijk haren Gratianus, geeft deze lieden een fraaije steek, zeggende: deze, zoo zij haren naam begeerden te weten, zouden haar zeiven liever Mundanos , dat is wereldsche, dan Mundos, dat is zuiverste noemen. Laat ze met Ascesio haar een ladder oprichten, waarmede zij in den hemel klimmen (gelijk Hieronymus zegt) om daartusschen van den toornigen wreker aller hoovaardigheid in den diepsten afgrond nedergestoten te worden. Laat ons den waan laten varen. Daar zijn er die in der daad naar te veel regtvaardigheid staan, en dat in het gemeen of in het bijzonder. In het gemeen , of die de streng-

Sluiten