Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."

HALLELUJA!!! JEZUS, KONING JEZUS IS GEBOKEN. (Wijze: Gezang 79.)

Een handvol stroo, een beestenstal, Was U, o Koning van 't heelal,

Te Bethlehem beschoren! Daar stond geen wiegje toebereid Voor U, den Heer der heerlijkheid,

In Davids stad geboren! Dank, Heere! voor dien grootsten schat, Dat Gij ons zóó hebt liefgehad!

Maar ziet! daar daalden Englen neêr, En 't »Vrede op aarde, God zij de eer,

■ In mensehen welbehagen!" Klonk in de velden lieflijk zacht, Om 't hart der herders in dien nacht

Te troosten en te schragen. Dank, Heere! voor dien vredegroet, Ook voor ons kinderhart zóó goed!

. .-Wij smeeken U: Verbreid Uw Woord In Oost en West, in Zuid en Noord,

Door kloeke zendelingen. O, schenk aan heiden, slaaf en jood,

Sluiten