Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrog in Zijnen mond geweest is," is voor onze zonden gestorven aan het kruis.

»Ja, Amen! ja,

Op Golgotha Stierf Hij voor onze zonden;

En door Zijn bloed

Wordt ons gemoed Gereinigd van de zonden."

De lieve Heiland heeft » waarlijk onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongeregtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem. En men heeft Zijn graf bij de goddeloozen gesteld." De Vorst des levens stond echter ten derden dage zegevierend op uit »het nieuwe graf, in hetwelk nog nooit iemand was gelegd geworden," en werd 40 dagen daarna, terwijl »Hn' Zijne handen ophief en Zijne discipelen zegende, opgenomen in den hemel, daar zij het zagen, en eene wolk nam Hem weg van hunne oogen." Thans is de Heere Jezus, die op het eiland Patmos tot Johannes zeide: »Ik ben de eerste en de laatste; en die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid, Amen!" gezeten aan de regterhand Zijns Vaders, en de zondaren hebben in Hem, »den Regtvaardige, eenen Voorspraak bjj den Vader."

De nacht van Jezus geboorte was de heerlijkste aller nachten! Zulk een nacht was nimmer te voren op aarde ge-

Sluiten